21 Mart 2018 Çarşamba   08:07
    
Şaban ayının faziletleri ve hükümleri
İSLAMİ KONULAR  

Şaban ayının faziletleri ve hükümleri

Nisan 27 2017 - 15:21
170
0

Hicri takvimde nihayet Şaban ayına gelindi ve müslümanların Ramazan oruçlarına başlamalarına artık sayılı günler kaldı. Peki Şaban ayı neden önemlidir ve faziletleri nelerdir? 

İşte cevabı:

Hamd Allah’a olsun. Salat ve Selam Allah Resulünün, ailesinin, sahabesinin ve onu dost edinenlerin üzerine olsun. Bundan sonra;

Şaban ayının Şaban olarak adlandırılmasının nedeni Arapların bu ayda gazve ve saldırılar için gruplara ayrılmasındandır. [İbn-i Hacer, Fethu’l Bari]

Bu mübarek ayı diğer aylardan ayıracak ahkamlar vardır.

Şaban Ayında Orucun Fazileti

Şaban ayında tutulan orucun öyle bir fazileti vardır ki bu fazilet, diğer ayarlarda tutulan orucun fazileti gibi değildir. Bunun için Allah Resulü (sav) Şaban ayında çok oruç tutardı.

Müminlerin annesi Aişe’nin (ra) şöyle dediği rivayet edilir: “Nebi (sav) hiç bir ayda, Şaban ayında tuttuğu oruçtan daha fazla oruç tutmazdı. Çünkü o Şaban ayının tamamını oruçlu geçirirdi.” Bir diğer rivayette ise: “Pek az bir kısmı hariç, Şaban ayının tamamını oruçlu geçirirdi” [Muttefekun Aleyh]

Şaban Ayında Tutulan Bir Gün Oruç Diğer Aylarda Tutulan 2 Gün Oruca Denktir.

Buhari ve Müslim, İmran Bin Husayn’dan (ra) o da Allah Resulü’nden (sav) şöyle rivayet etti: Allah Resulü (sav) ona dedi ki: “Şaban’ın sonlarında oruç tuttun mu?” Oda: “Hayır“ dedi. Bunun üzerine Nebi (sav) şöyle buyurdu: “Ramazandan çıktığın vakit iki gün oruç tutuver.”

Hafız İbni Hacer şöyle dedi: Kurtubi dedi ki: “Bu hadiste Şaban ayındaki orucun faziletine dair bir işaret vardır. Çünkü bu ayda tutulan bir gün oruç diğer aylarda tutulan 2 gün oruca denktir. Hadisteki (Ramazandan çıktığın vakit iki gün oruç tutuver) sözünü ele aldığımızda bu sözden kasıt, Şaban ayının orucundan kaçırdığı bir günün yerine 2 gün oruç tut demektir.” [Fethu’l Bari]

Şaban Ayında Çokça Oruç Tutmanın Hikmeti

Usame bin Zeyd (ra) Nebi’ye (sav) bir soru sordu ve şöyle dedi: “Ey Allah’ın Resulü! Hiçbir ayda Şaban ayı kadar oruç tuttuğunu görmedim?” Bunun üzerine Nebi (sav) şöyle buyurdu: “Bu ay Recep’le Ramazan arasında insanların gafil bulundukları bir aydır. O ayda ameller alemlerin Rabbi olan Allah’a arz olunur. Ben de amellerimin oruçlu olduğum halde Allah’a arz olunmasını severim.” [Hasen Hadis, Nesai rivayet etti]

Buradan da anlaşıldığı üzere Şaban ayında çokça oruç tutmanın bazı sebepleri vardır.

Bu Sebepler ise Şöyledir:

Birinci Sebep İnsanların Gafleti: İnsanların gaflette olduğu vakitlerde yapılan ibadetler için büyük hayırlar vardır. Bu konu hakkında, İbn-i Recep El-Hanbeli’nin ‘Letaifu’l Meârif Fima Limevasimi’l Âmm Mine’l Vezaif’ adlı kitabında zikrettiği birçok örnek vardır. Ve şöyle demiştir.

Bu örneklerden biri; Allah’u Teâlâ pazarlarda kendisini (Pazara giriş duası) zikreden kimsenin ecrini büyük ecirlerden saymıştır. Çünkü pazarlar gaflet yeridir. Çünkü çarşılar yalan, rüşvet, faiz ve haramlara bakmanın yaygın olduğu yerlerdir… Bunun için Allah pazara giriş duasını söyleyen kimseye binlerce hasene yazar, binlerce kötülüğünü siler ve derecesini binlerce kez arttırır. [Sahih Hadis, Nesai ve diğerleri rivayet etti]

Bu örneklerden ikincisi; Selman’ın şöyle dediği rivayet edilmektedir: İnsanlar yatsı namazını kıldıklarından sonra üç kısma ayrılırlar: Gece, bunlardan bazılarının aleyhinedir lehine değildir. Bazılarının ise lehinedir aleyhine değildir. Bir diğer kimselerin ise ne aleyhine ne de lehinedir. Lehine olup aleyhine olmayan kimse; gecenin karanlığını ve insanların gafletini kendine fırsat bilip namaz kılandır. Bu, onun lehinedir aleyhine değildir. [Taberani rivayet etti]

Bir diğer örnek ise Nebi’nin (sav) şu sözüdür: “Karışıklık zamanında ibadet, bana hicret etmek gibidir.” [Müslim]

Nevevi şöyle dedi: hadiste geçen “herc” (karışıklık) kelimesinden kasıt fitne ve insanların işlerindeki karışıklığıdır. Bu vakitte ibadetin faziletinin çok olmasının sebebi ise; insanların bu vakitte ibadetlerden gaflette kalmaları, ibadetlerden uzak kalmaları ve bazı fertler hariç kimsenin buna vakit ayıramadıklarındandır.

İkinci Sebep: Çünkü Şaban ayında ameller Allah’u Teâlâ’ya arz olunur. Ameller üç şekilde Allah’a arz olunur.

1–Günlük Arz Olunma: Allah Resulü (sav) şöyle buyurdu: “Şüphesiz ki Allah uyumaz, zaten ona uyumak da yaraşmaz. (Kullarının amellerini tarttığı) teraziyi indirir ve kaldırır; gündüzün amelinden önce gecenin ameli, gecenin amelinden önce de gündüzün ameli O’na arz olunur.” Bir diğer rivayette ise: “Gündüzün ameli gece ve gecenin ameli ise gündüz ona arz olunur.” [Müslim]

Nevevi şöyle dedi: Allah’a, gecenin ameli, kendisinden sonraki gündüzün amelinden önce, gündüzün ameli ise kendisinden sonraki gecenin amelinden önce arz olunur. İkinci rivayetin manasından kasıt ise gündüzün ameli kendisinden sonraki gecenin başında ve gecenin ameli ise kendisinden sonraki gündüzün başında Allah’a arz olunur. Koruyucu melekleri, gecenin amellerini, gecenin vaktinin bitmesinden sonra gündüzün ilk vaktinde, gündüzün amelini ise gündüzün bitiminden sonra gecenin ilk vaktinde Allah’a sunuyorlar. Allah daha iyisini bilir.

2–Haftalık Arz Olunma: Allah Resulü (sav) şöyle buyurdu: “Ameller her perşembe ve pazartesi günleri Allah’a arz olunur. Ve o gün Allah, kendisine hiç bir şeyi ortak koşmayan herkesi affeder. Yalnız din kardeşi ile aralarında düşmanlık bulunan kimse müstesna! (Bunlar hakkında) Bu iki kişiye barışıncaya kadar mühlet verin! Denilir.” [Müslim]

Nebi (sav) pazartesi ve perşembe günleri hakkında şöyle buyurdu: “Bu iki günde ameller âlemlerin Rabbine arz olunur. Ve ben oruçlu iken amelimin arz olunmasını severim.” [Hasen Hadis, Tirmizi rivayet etti]

3–Yıllık Arz Olunma: Yukarıda zikrettiğimiz hadiste de açıklandığı gibi bu arz olunma her sene Şaban ayında oluyor. Hadiste geçen söz ise şöyledir: “O öyle bir aydır ki o ayda ameller âlemlerin Rabbine arz olunur.”

Üçüncü Sebep: Aynı şekilde hadiste Nebi’nin (sav) şaban ayının ayrıcalığına dair bir diğer işareti vardır. Bu ayrıcalık da; Şaban ayının haram olan Recep ve mübarek Ramazan ayının ortasında bulunmasıdır. Bundan ötürü insanları, Recep ayında ibadetlerine gösterdikleri sıklıklarını, Şaban ayında göstermediklerini görürsün!

Hafız İbn-i Hacer (Tebyinu’l Aceb Bima Verede Fi Şehri Recep) adlı kitabında şöyle dedi: “Bu hadiste Recep ayının Ramazan’ı andırdığına dair bir uyarı vardır. Çünkü insanlar Ramazan’da ibadetlerle meşgul oldukları kadar Recep ayında da meşgul oluyorlar. Ancak Şaban ayında ibadetlerden gafil oluyorlar. Bunun için Nebi (sav) Şaban’da oruç tutardı.”

Daha sonra senediyle Ummu Ezher Bin Said’den bir hadis rivayet etti. “Ummu Ezher, Aişe’nin (ra) yanına girdi ve ona Recep orucunu tuttuğunu söyledi. Bunun üzerine Aişe ona şöyle dedi: “Şabanı tut. Çünkü Şabanda fazilet vardır.”

Aişe’nin (ra): “Allah Resulü’nü (sav) şaban ayından daha çok başka bir ayda oruç tuttuğunu görmedim” hadisine gelince: bu hadisin zahiri diğer aylara binaen şaban ayındaki orucun faziletini göstermektedir.

Dördüncü Sebep: Şaban orucunun hikmetlerinden biri de Şaban orucunun Ramazan orucu için bir alıştırma olmasıdır.

İbn-i Recep şöyle dedi: “Ramazan orucuna meşakkat ve zorluk içinde girilmemesi için Şaban orucunun Ramazan orucuna bir alıştırma niteliğinde olduğu söylenmiştir. Böylelikle kişi kendisini oruca alıştırmış ve hazırlamış olur. Şaban orucuyla Ramazan orucu öncesinde orucun tatlılığını ve lezzetini tatmış olur. Böylelikle Ramazan orucuna güçlü ve canlı olarak girmiş olur.” [Letaifu’l Mearif Fima Limevasimi’l İlmi mine’l Vezaif]

Şaban Ayının Tamamında mı Yoksa Bazısında mı Oruç Tutulur?

Aişe’nin (ra) rivayet ettiği yukarıda zikrettiğimiz hadiste iki rivayet vardı. Bu rivayetlerden biri: “Şaban ayının tamamını oruçlu geçirirdi.” Diğeri ise: “Pek azı hariç Şaban ayını oruçlu geçirirdi.”

Bu iki rivayeti yan yana getirdiğimiz de Allah Resulü’nün (sav) Şaban ayının birçok gününü oruçlu geçirdiği ortaya çıkmaktadır.

Nevevi şöyle dedi: “Aişe’nin (ra): “Şabanın tamamını oruçlu geçirirdi” ve “pek azı hariç Şaban ayını oruçlu geçirirdi” sözünde ikinci söz birinci sözün tefsiridir. Tamamını sözünden kasıt ise çoğunluğu demektir.” [Sahihi Müslim Şerhi]

Kadı İyad şöyle dedi: “Aynı şekilde “Şabanın tamamını oruçlu geçirirdi” ve “Pek azı hariç Şabanı oruçlu geçirirdi” sözü şöyle açıklanmaktadır. İkinci söz birinci sözün açıklamasıdır. Genelliğini veya çoğunluğunu “Tamamı” kelimesi ile ifade etti.” [İkmalu’l Muallim Fi Şerhi Sahih Müslim]

Müslim’in İbn-i Abbas’tan rivayet ettiği hadis bu görüşü güçlendirmektedir. Nitekim İbn-i Abbas şöyle dedi: “Nebi (sav) Ramazanın dışında başka bir ayın tamamını oruçla geçirmedi.”

Nevevi dedi ki: Âlimler şöyle dedi: Ramazanın dışında başka bir ayın tamamını oruçla geçirmemesinin nedeni, vacip olduğu zan edilmemesi içindir.” [Sahihi Müslim Şerhi]

Şaban Orucu İle Ramazan Orucu Arasını Ayırmak

Ebu Hureyre’den (ra) Allah Resulü’nün (sav) şöyle dediği rivayet edilmektedir: “Sizden biriniz bir-iki gün öncesinden oruç tutarak ramazanı karşılamaya kalkmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı âdet edinmiş olan kimse, o gün orucunu tutsun.” [Muttefekun Aleyh]

Ammar Bin Yasir’den (ra) şöyle rivayet edilmektedir: “Ramazan olup olmadığı şüpheli olan Şabanın son günü oruç tutmaya kalkan Ebu’l Kasım Muhammed’e (sav) isyan etmiş sayılır, dedi.” [Hasen Hadis, Ebu Davud ve diğerleri rivayet etti]

San’âni şöyle dedi: “Bil ki, şek günü, hilalin bulutlarla veya benzeri şeylerle kapalı olduğu Şaban ayının otuzuncu günüdür. O gün Ramazan veya Şaban da olabilir. Hadis ve benzeri anlamlar, orucun haramlığına delalet etmektedir.” [Subulu’s Selam]

Ata şöyle dedi: Ramazandan bir veya 2 gün önce İbn-i Abbas’ın yanındaydım. Öğle yemeğini getirdi ve şöyle dedi: “Ey oruçlular iftar edin! Ramazanı bir şeyle (yani şabanla) birleştirmeyin onu (Ramazanı şabandan) ayırın.” [Abdurrezzak Musannef’inde rivayet etti]

İbn-u Abdu’l Ber şöyle dedi: İbn-i Abbas ve seleften bir grup Şaban’la Ramazanın arasını bir veya birkaç gün iftar ederek ayırmayı severlerdi. Aynı şekilde farz namazların arasına da konuşma, kıyam, yürümek, ilerlemek veya bulunduğu yerden geri çekilmesiyle ara koymayı severlerdi. [İstinkar, El-Camiu Li-mezahibi Fukahai’l Emsar].

Ramazan İçin Şaban Hilalinin Sayılması

Ebu Hureyre’den h şöyle dediği rivayet edilmektedir: Allah Resulü (sav) şöyle buyurdu: “Ramazan ayı için Şaban hilâlini sayın.” [Hasen Hadis, Tirmizi ve diğerleri rivayet etti]

Müberekfuri şöyle dedi: “Ehsu” kesik hemzeyle “El İhsa’” kelimesinin emridir. Bu kelime aslında çakıl ile sayma anlamındadır. Yani Şaban hilalini, Ramazan için sayın. Yani Ramazan orucunu korumak için…

İbn-i Hacer şöyle dedi: Ramazan hilaline idrak etmede basiret üzere olmanız ve onu kaçırmamanız için, Şaban hilalinin çıkışını yoklayın ve yerini gözetleyerek Şaban hilalini saymaya ve kontrol etmeye gayret gösterin. [Tuhfetu’l Ehvezi Fi Şerhi Süneni’t Tirmizi]

Allah’ım Şaban orucunu bize kolaylaştır ve bizi Ramazan’a ulaştır.

Allah’ım! Salat ve Selam Nebimiz Muhammed’in, ailesinin ve tüm sahabesinin üzerine olsun.

Makdisi'den "El Kaide" hakkında açıklama!
NATO'dan Türkiye'ye beklenmedik tepki!

Yorumlar (0)

Bu habere yorum yapılmamıştır. İlk yorumu siz yapın.

Yorum Yap

Email adresiniz yayınlanmayacak

Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.